Нормативно-правова база щодо створення і діяльності ОСББ

За матеріалами http://www.lutskrada.gov.ua/OLD/UserFiles/File/2010/baza_osbb.doc

Зміст

1. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

2. Постанова Кабінету Міністрів «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

3. Порядок державної реєстрації ОСББ.

4. Реєстраційна картка ОСББ.

5. Список членів ОСББ.

6. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ.

7. Повідомлення про скасування державної реєстрації ОСББ.

8. Порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс.

9. Акт приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс.

10. Порядок розрахунків з членами ОСББ, які мають перед ним заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного та загального майна об’єднання.

11. Порядок створення спеціальних фондів ОСББ.

12. Типовий статут ОСББ.

13. Типовий договір відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя.

Документ 2866-14, остання редакцiя вiд 03.11.2005 на пiдставi 3053-15, чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 10, ст.78 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3053-IV ( 3053-15 ) від 03.11.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.60 )

Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • асоціація власників жилих будинків (далі - асоціація) - юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об'єднань;
 • допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення);
 • житловий комплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком або його частиною разом із спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс;
 • загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у статуті об'єднання (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо);
 • конструктивні елементи багатоквартирного будинку - частини споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в'їзна група тощо);
 • нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин;
 • неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку;
 • об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна;
 • прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;
 • технічне обладнання багатоквартирного будинку - інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території);
 • уповноважена особа власника - фізична або юридична особа, яка має оформлене у встановленому порядку доручення власника представляти його інтереси відповідно до доручення та в межах, визначених законом;
 • управитель - юридична особа, яка здійснює управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію.

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

Цей Закон регулює:

 • порядок створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації об'єднань, асоціацій;
 • відносини суб'єктів права власності щодо користування та розпорядження нерухомим майном у об'єднанні, асоціації;
 • відносини між об'єднаннями та асоціаціями;
 • відносини між об'єднаннями, асоціаціями і органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • відносини між об'єднаннями і господарюючими суб'єктами.

Стаття 3. Законодавство про об'єднання і асоціації

Діяльність об'єднань і асоціацій регулюється цим Законом, Цивільним ( 1540-06 ), Житловим ( 5464-10 ) та Земельним кодексами України ( 2768-14 ), іншими нормативно-правовими актами та статутом об'єднання, асоціації.

Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статуn

 • Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.
 • Об'єднання створюється як організація для здійснення функцій, визначених законом.
 • Порядок надходження і використання коштів об'єднання визначається цим Законом та іншими законами України.
 • В одному житловому комплексі може бути створене тільки одне об'єднання.
 • Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.
 • Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами.
 • Об'єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.
 • Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання.
 • Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді.
Майно об'єднання утворюється з:
 • майна, переданого йому членами об'єднання у власність;
 • одержаних доходів;
 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Стаття 5. Реорганізація житлово-будівельних кооперативів у об'єднання

Житлово-будівельні кооперативи можуть бути реорганізовані в об'єднання.

Реорганізація відбувається за рішенням загальних зборів.

Відповідно до статуту (положення) кооперативу збори можуть прийняти рішення про реорганізацію кооперативу в об'єднання. З моменту прийняття цього рішення зазначені збори вважаються установчими зборами об'єднання і далі проводяться відповідно до вимог цього Закону.

Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного кооперативу, які повністю сплатили вартість жилих приміщень і належної частки у вартості нежилих приміщень та іншого майна і виявили таке бажання.

У разі неповної оплати вартості жилих приміщень і належної частки у вартості нежилих приміщень та іншого майна окремими членами житлово-будівельного кооперативу вони можуть брати участь у зборах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, з метою вступу до об'єднання за згодою власника невиплаченої частки майна.

Створені відповідно до цієї статті об'єднання звільняються від сплати реєстраційного збору.

Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів об'єднання

Об'єднання може бути створене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також власників нежилих приміщень.

Для створення об'єднання скликаються установчі збори.

Скликання установчих зборів здійснюється власником будинку або ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється власником будинку або ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному власнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на установчих зборах.

Кожний власник на установчих зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу.

Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше п'ятдесяти відсотків власників.

У разі відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення установчих зборів. Новопризначені установчі збори можуть бути скликані не раніш як через 14 діб з дня зборів, що не відбулися.

Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут.

Оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують створення об'єднання, здійснюються безоплатно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об'єднання вважається створеним з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Стаття 7. Статут об'єднання

Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту, який затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики. У статуті має бути визначено таке:

 • назва і місцезнаходження об'єднання;
 • мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання;
 • перелік майна, що перебуває у спільній сумісній власності (неподільного майна), права та обов'язки членів об'єднання щодо цього майна;
 • перелік майна, що перебуває у спільній частковій власності (загального майна), права та обов'язки членів об'єднання щодо цього майна;
 • статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування;
 • порядок скликання та проведення загальних зборів;
 • періодичність проведення зборів;
 • порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;
 • перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
 • джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання;
 • порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
 • порядок та умови укладення договорів між об'єднанням та кожним власником квартири, приміщення;
 • перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
 • порядок прийняття у члени об'єднання та виключення з нього;
 • права і обов'язки членів об'єднання;
 • відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
 • порядок внесення змін до статуту;
 • підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.
 • Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об'єднання.

Стаття 8. Статут асоціації

До складу асоціації можуть входити об'єднання та власники садиб, що використовують спільно внутрішньоквартальні інженерні мережі (споруди).

Статут асоціації визначає відповідно до законодавства України:

назву, місцезнаходження асоціації;

представництво від об'єднань;

права і обов'язки членів асоціації;

статутні органи асоціації, їх склад та повноваження, порядок утворення, діяльності та фінансування;

порядок внесення змін до статуту;

підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) асоціації і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.

Статут може містити інші положення, що є важливими для діяльності асоціації.

Стаття 9. Членство в об'єднанні

Членом об'єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

Членство в об'єднанні є добровільним і може набуватися одночасно з створенням об'єднання при проведенні установчих зборів, а також індивідуально, на основі письмової заяви, в будь-який момент його існування.

Членство в об'єднанні розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника за згодою об'єднання. Порядок прийняття до об'єднання визначається статутом.

Членство в об'єднанні припиняється на підставі поданої письмової заяви власника приміщення або з інших підстав відповідно до статуту об'єднання.

Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об'єднання, можуть укладати з об'єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.

Стаття 10. Статутні органи об'єднання

Органами управління об'єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об'єднання.

Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.

Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об'єднання.

Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об'єднання.

Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх членів об'єднання.

Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане членам об'єднання під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

До виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання відноситься:

 • затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;
 • обрання членів правління об'єднання;
 • питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності членів об'єднання;
 • затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
 • затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті об'єднання;
 • визначення розмірів внесків та платежів членами об'єднання;
 • прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;
 • визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів об'єднання і правління;
 • визначення обмежень на користування об'єктами, які перебувають у спільній власності об'єднання;
 • прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебувають у спільній власності членів об'єднання, фізичним і юридичним особам;
 • затвердження угод про заснування товариств або участі у товариствах.

За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників.

Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав членів об'єднання, погіршують умови використання майна або умови проживання.

Для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.

Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам.

Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

До компетенції правління відноситься:

 • підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
 • здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об'єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;
 • розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;
 • укладення договорів з суб'єктами підприємництва, які виконують роботи, надають послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;
 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;
 • скликання та організація проведення загальних зборів членів об'єднання або зборів представників.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа членів об'єднання ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Стаття 11. Утримання житлового комплексу на балансі

Об'єднання після набуття статусу юридичної особи може:

 • прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;
 • за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини;
 • укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього житлового комплексу або його частини.

Рішення про прийняття на баланс основних фондів приймається відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів та статуту об'єднання.

Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом.

У разі якщо у новозбудованому будинку власники квартир, приміщень протягом двох місяців після підписання акта державної приймальної комісії не створюють об'єднання і не приймають на баланс основні фонди, сільська, селищна, міська рада може своїм рішенням призначити балансоутримувача.

Призначений балансоутримувач здійснює свої повноваження по забезпеченню управління будинком до прийняття будинку на баланс об'єднанням. Витрати на здійснення цих функцій управління розподіляються між власниками пропорційно площі приміщень, що перебувають у їх власності.

Передача майна з балансу на баланс відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яке входить до складу житлового комплексу, але не належить об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього.

Частина багатоквартирного будинку може бути виділена в окремий житловий комплекс за умови, що надбудова, реконструкція або знесення цієї частини не порушить цілісності чи можливості використання за призначенням інших частин будівлі, що не входять до складу цього комплексу.

Спори щодо прийняття та передачі на баланс майна вирішуються у судовому порядку.

Стаття 12. Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу

Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу здійснює управитель шляхом:

 • належної експлуатації житлового комплексу та забезпечення відповідних умов користування власним, неподільним та загальним майном власників;
 • накопичення необхідних коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів відповідно до законодавства;
 • отримання відшкодування від винної особи за збитки, заподіяні майну, яке перебуває у нього на балансі, або своєчасного звернення до суду щодо відшкодування збитків у примусовому порядку.

У разі якщо балансоутримувачем є об'єднання, рішення про форму управління приймається на загальних зборах кваліфікованою більшістю голосів.

У цьому випадку управління неподільним та загальним майном житлового комплексу об'єднання може здійснювати у формі:

 • управління неподільним та загальним майном через статутні органи об'єднання;
 • передачі всіх або частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі за договором;
 • делегування визначених статутом повноважень по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу асоціації.

Форма управління неподільним та загальним майном житлового комплексу може бути змінена в будь-який час у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 13. Відносини власників приміщень і управителя

Відносини власників приміщень і управителя регулюються договором між ними, який укладається на основі Типового договору, форму якого затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики.

У разі передачі частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі між власником приміщення і цією юридичною особою укладається окремий договір.

Істотними умовами договору є:

 • найменування сторін;
 • предмет договору;
 • права сторін щодо здійснення управління житловим комплексом;
 • обов'язки сторін щодо надання послуг по експлуатації житлового комплексу та оплати цих послуг;
 • вичерпний перелік послуг;
 • вартість кожної послуги та загальна вартість щомісячного платежу;
 • порядок контролю та звіту сторін;
 • наслідки невиконання умов договору;
 • перелік форс-мажорних обставин;
 • строк дії договору, умови продовження та припинення дії договору, дата укладення договору.

Спори щодо змісту конкретного договору вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.

Укладення договору між власником окремого приміщення у житловому комплексі та управителем є обов'язковим і не залежить від членства в об'єднанні, за винятком випадку, коли власник і управитель є однією особою.

У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна об'єднання має право звернення до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.

Право на звернення до суду виникає у об'єднання через шістдесят днів з дня припинення платежів або відмови в укладенні договору.

Стаття 14. Права власника - члена об'єднання

Власник - член об'єднання має право:

 • брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об'єднання;
 • обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання;
 • знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
 • одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання;
 • вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання членами об'єднання правил добросусідства;
 • вийти в установленому статутом порядку з об'єднання;
 • одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

На вимогу члена об'єднання воно зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Порядок здійснення прав власників визначається законом.

Здійснення прав власника не може порушувати права інших власників.

Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

Стаття 15. Обов'язки власника - члена об'єднання

Власник - член об'єднання зобов'язаний:

 • виконувати вимоги статуту об'єднання;
 • виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
 • використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
 • забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;
 • забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;
 • додержуватися вимог правил утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;
 • відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну інших власників особисто або іншою особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома власника;
 • виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед об'єднанням;
 • попереджувати псування неподільного та загального майна, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
 • додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 23 до 7 години).

Статутом об'єднання можуть бути встановлені й інші обов'язки власників - членів об'єднання відповідно до законодавства.

Стаття 16. Загальні права об'єднання

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту:

шляхом скликання загальних зборів:

створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;

приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об'єднання;

визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і загального майна відповідно до статуту;

давати згоду на укладення договорів на виконання робіт та надання послуг для об'єднання відповідно до вимог статті 10 цього Закону;

встановлювати розміри платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

виключати з свого складу членів об'єднання, які не виконують своїх обов'язків;

брати на баланс майно об'єднання;

для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську діяльність в порядку, визначеному законом.

Доручати правлінню в межах повноважень, визначених статутом:

визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною

або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;

здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;

ініціювати скликання загальних зборів;

захищати права, представляти законні інтереси власників в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, які не є членами об'єднання, використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління об'єднання.

Загальні збори членів об'єднання мають право делегувати асоціації, до якої вони входять, частину повноважень власних органів управління.

Об'єднання може стати засновником асоціації.

Стаття 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків

Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків об'єднання має право:

робити членам об'єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

вимагати відшкодування збитків, заподіяних неподільному та загальному майну об'єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;

вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об'єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об'єднання платежі, збори і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;

виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю.

Реалізація прав об'єднання, визначених цією статтею, здійснюється його правлінням за дорученням загальних зборів та відповідно до статуту об'єднання.

Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів його членів у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання неподільного та загального майна об'єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Обов'язки об'єднання

Об'єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов'язане:

забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить членам об'єднання;

звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання за рік;

забезпечувати виконання вимог статуту об'єднання;

виконувати свої договірні зобов'язання;

забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об'єднання, асоціації при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами об'єднання, асоціації витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та загального майна;

припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження неподільним та загальним майном членами об'єднання;

у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання, асоціації, представляти інтереси членів об'єднання, асоціації відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.

Виконання зобов'язань об'єднанням належить до повноважень його правління відповідно до статуту об'єднання.

Стаття 19. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку

Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку складається з неподільного та загального майна.

Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників багатоквартирного будинку. Неподільне майно не підлягає відчуженню.

Загальне майно перебуває у спільній частковій власності співвласників багатоквартирного будинку.

Власники приміщень володіють, користуються і у встановлених цим Законом та цивільним законодавством межах розпоряджаються спільним майном.

При відчуженні приміщення в жилому будинку право на частку неподільного майна підлягає відчуженню разом з приміщенням без виділення частки в натурі.

Об'єкти права спільної власності на майно можуть бути передані в користування фізичній або юридичній особі або групі осіб у разі, якщо це не пов'язано з порушенням прав і інтересів інших співвласників неподільного та загального майна, які охороняються законом.

Стаття 20. Визначення часток обов'язкових платежів на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна

Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт загального майна та в інших спільних витратах у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у користуванні фізичних або юридичних осіб.

Частка участі співвласника квартири, власника кімнати (кімнат) у квартирі, де проживають два і більше власників жилих приміщень, співвласника нежилого приміщення на утримання і ремонт визначається відповідно до його частки як співвласника приміщення.

Спори щодо визначення частки в обов'язкових платежах на утримання і ремонт неподільного та загального майна, в інших спільних витратах вирішуються в судовому порядку.

Стаття 21. Кошти об'єднання

Кошти об'єднання надходять та зберігаються на рахунках у банківських установах і використовуються виключно за їх призначенням.

Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до статуту та затвердженого кошторису.

Кошти об'єднання не підлягають розподілу між членами об'єднання, за винятком випадків, передбачених законом.

Кошти об'єднання складаються з:

залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;

статутних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання;

коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та об'єднанням;

доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновниками яких є об'єднання;

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб.

Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов'язковому порядку створюються ремонтний та резервний фонди об'єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об'єднання у банківських установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.

Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об'єднання. За рішенням загальних зборів об'єднання можуть створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що передбачені статутом. Порядок створення спеціальних фондів визначається Кабінетом Міністрів України. Кошти цих фондів акумулюються на банківських рахунках об'єднання.

Стаття 22. Оплата комунальних послуг членами об'єднання

За наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники жилих і нежилих приміщень можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги, за відповідними тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому законом.

Власники нежилих приміщень сплачують надані послуги за тарифами, що встановлені для відповідних видів діяльності.

Кошти, що сплачуються власниками приміщень за надані їм комунальні послуги, можуть згідно з укладеними договорами надходити на рахунок об'єднання для накопичення і наступного перерахунку підприємствам, організаціям, які надають ці послуги.

Перерахування коштів підприємствам, організаціям, які надають послуги, здійснюється щомісячно у визначений день відповідно до договору між об'єднанням і цими підприємствами, організаціями.

За відсутності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг управитель зобов'язаний за рахунок коштів балансоутримувача встановити загальнобудинкові прилади обліку.

У разі, якщо правління об'єднання самостійно здійснює функції управителя, воно за договором з постачальниками комунальних послуг може бути колективним замовником (абонентом) таких послуг. У цьому випадку об'єднання несе повну відповідальність за своєчасну сплату вартості фактично спожитих членами об'єднання комунальних послуг.

Розподіл загальних рахунків між власниками приміщень в одній квартирі чи нежилому приміщенні здійснюється відповідно до законодавства та статуту з урахуванням розміру частки належного майна та кількості осіб, які проживають у квартирі, включаючи тих, які проживають тимчасово, а також з урахуванням особливостей використання нежилих приміщень.

Власники квартир, приміщень, що не обладнані приладами обліку, зобов'язані укласти договір про обслуговування та оплату комунальних послуг з управителем незалежно від членства в об'єднанні.

Відмова від укладення договору, від оплати рахунків або несплата рахунків не допускається. Такі дії є порушенням прав інших членів об'єднання і підставою для звернення до суду про стягнення заборгованості із плати по відповідних рахунках у примусовому порядку.

Власники несуть відповідальність за своєчасність здійснення платежів на рахунок управителя незалежно від використання приміщень особисто чи надання належних їм приміщень в оренду, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 23. Видатки на утримання і ремонт приміщень

Утримання і ремонт приміщень, які перебувають у власності, здійснюються відповідно до законодавства України.

Власник приміщення зобов'язаний відповідно до законодавства забезпечити використання, утримання, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень або їх частин без завдання шкоди майну і порушення прав та інтересів інших власників.

Видатки на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що перебуває у спільній власності, визначаються статутом об'єднання та договором про їх використання.

Кошти за користування неподільним та загальним майном і обслуговування спільної власності сплачуються на банківський рахунок об'єднання. Ця частина комунальних послуг надається об'єднанню як кінцевому споживачеві.

Власник, який заподіяв збитки майну, що перебуває у спільній власності або власності інших членів об'єднання, зобов'язаний відшкодувати заподіяні збитки в повному обсязі. Власник несе відповідальність за збитки, заподіяні особою, яка проживає спільно з ним, а також будь-якою іншою особою, яка проживає у квартирі згідно з договором оренди або з відома власника, якщо інше не передбачено договором оренди або іншим договором між власником і цією особою.

Відшкодування збитків може здійснюватися у грошовій чи в іншій формі за згодою сторін або за рішенням суду.

Стаття 24. Участь колишнього власника багатоквартирного будинку в обслуговуванні і ремонті неподільного та загального майна житлового комплексу

Колишній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний будинок до передачі на баланс об'єднанню, бере участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс капітального ремонту будинку відповідно до законодавства.

Участь колишнього власника у фінансуванні поточних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності об'єднання, здійснюється за договором або за рішенням суду.

У разі, якщо колишніх власників було декілька, їх участь у фінансуванні визначається пропорційно часу утримання будинку на балансі починаючи з часу будівництва або останнього капітального ремонту.

Власники приміщень, які передали їх в оренду фізичним чи юридичним особам, беруть пайову участь у витратах на утримання та ремонт неподільного і загального майна у порядку, встановленому статутом об'єднання та цим Законом.

Невикористання власниками приміщень, що їм належать, або відмова від користування неподільним та загальним майном не є підставою для звільнення власника від участі в спільних витратах на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі.

У разі відмови колишнього власника багатоквартирного будинку взяти пайову участь в організації та фінансуванні першого після передачі об'єднанню капітального ремонту об'єднання може звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майно такого колишнього власника.

Стаття 25. Порядок виконання об'єднанням делегованих повноважень

Органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, можуть делегувати об'єднанню, яке виконує функції управителя, повноваження по здійсненню розрахунків щодо передбачених законом пільг та субсидій окремим категоріям громадян по оплаті житлово-комунальних послуг, спожитої електроенергії.

Делеговані повноваження здійснюються в обсязі, необхідному для повного і своєчасного відшкодування витрат власників жилих приміщень, наймачів і орендарів жилих приміщень, шляхом:

передачі об'єднанню встановлених державних дотацій на фінансування витрат на експлуатацію, поточний і капітальний ремонти житлового фонду, субсидій на житлово-комунальні послуги, компенсаційних коштів за надані пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян;

надання компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг окремим категоріям громадян з числа власників, наймачів і орендарів відповідно до законодавства.

У разі несвоєчасного перерахування на відповідні рахунки коштів за встановлені законодавством дотації, компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг підприємства, організації, що надають житлово-комунальні послуги, можуть звертатися з позовом до суду про безспірне стягнення коштів з платників, які мають сплачувати зазначені дотації, компенсації (субсидії).

Стаття 26. Оренда приміщень у житловому комплексі

Власник приміщення у багатоквартирному будинку, в якому створене об'єднання, може здати його в оренду для проживання фізичній особі або для здійснення господарської, підприємницької та іншої не забороненої законом діяльності фізичній або юридичній особі, якщо така діяльність не суперечить встановленим нормам використання приміщень у жилих будинках та не завдає шкоди інтересам власників (користувачів) і навколишньому середовищу.

За необхідності може бути здійснене переведення приміщення у нежиле на термін дії договору оренди або постійно у порядку, встановленому законодавством.

У порядку, передбаченому статутом, правління об'єднання за дорученням загальних зборів може укласти договір оренди з фізичною або юридичною особою щодо приміщень, які перебувають у спільній власності членів об'єднання. За домовленістю сторін може бути укладений договір про передачу в оренду квартири (приміщення) та приміщень або їх частини, що перебувають у спільній частковій власності членів об'єднання. В цьому випадку договором визначається частка кожної сторони в отриманні доходів та сплаті податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом чи статутом.

Предметом договору оренди жилих та нежилих приміщень для ведення господарської, підприємницької або іншої не забороненої законом діяльності може бути квартира чи нежиле приміщення, що розміщені в багатоквартирних будинках, з дотриманням орендарем державних будівельних, протипожежних, санітарно-гігієнічних та інших норм, встановлених законодавством.

У договорі оренди таких приміщень обов'язково зазначаються предмет договору, мета використання приміщень, номер і дата видачі документа, що посвідчує державну реєстрацію орендаря як суб'єкта підприємницької діяльності, термін, на який укладається договір, обов'язки та права орендаря і орендодавця, відповідальність за заподіяні збитки. У договорі можуть бути визначені також інші умови.

Орендар має бути ознайомлений із статутом об'єднання, правами та обов'язками членів об'єднання.

У разі необхідності проведення будівельних робіт заінтересована сторона отримує відповідні дозволи згідно з законодавством.

Не допускається передача в оренду жилого чи нежилого приміщення для ведення господарської, підприємницької та іншої діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права інших власників (користувачів) приміщень.

Спори щодо укладення, виконання або припинення договору оренди приміщення для зазначеної діяльності вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.

Стаття 27. Страхування майна об'єднання
У порядку, передбаченому статутом, правління об'єднання може
здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику
та прямих збитків.
Члени об'єднання - власники жилих або нежилих приміщень
здійснюють страхування належних їм приміщень самостійно.
За наявності страхового випадку страхова сума виплачується
об'єднанню або спеціально призначеному довіреному представникові
для наступного використання в інтересах членів об'єднання
відповідно до статуту об'єднання.
Страхові виплати, отримані для компенсації збитків від
нещасного випадку, в першу чергу використовуються на відновлення
та ремонт.
Стаття 28. Ліквідація об'єднання
Об'єднання ліквідується у разі:
фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке
унеможливлює його відновлення або ремонт;
відчуження житлового комплексу за рішенням суду;
придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі.
У разі ліквідації об'єднання кошти, що залишилися після
задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма власниками
приміщень пропорційно сукупному розміру їх внесків та обов'язкових
платежів на утримання і ремонт неподільного майна, відповідної
частки загального майна, а також на інші спільні витрати у
багатоквартирному будинку. ( Статтю 28 доповнено частиною другою
згідно із Законом N 3053-IV ( 3053-15 ) від 03.11.2005 )
При цьому здійснюється залік заборгованості кожного власника
перед об'єднанням відповідно до статуту цього об'єднання. Якщо
власник приміщення в об'єднанні, незалежно від членства в ньому,
має борг перед цим об'єднанням, сума якого перевищує суму його
частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір
вирішується у судовому порядку. ( Статтю 28 доповнено частиною
третьою згідно із Законом N 3053-IV ( 3053-15 ) від 03.11.2005 )
Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про
об'єднання
Особи, винні у:
недотриманні вимог цього Закону;
порушенні прав власників (користувачів), їх об'єднань і
асоціацій;
порушенні статуту об'єднання та протидії його виконанню;
створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання з
порушенням законодавства, державних стандартів і норм;
незаконному привласненні майна, що перебуває у спільній
власності;
недотриманні умов договорів, укладених відповідно до цього
Закону,
- несуть цивільну, кримінальну, адміністративну
відповідальність відповідно до закону.
Законами України може бути встановлена відповідальність і за
інші види правопорушень.
Стаття 30. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Пункт 2 статті 30 цього Закону, яким вносяться зміни до
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. Внести до пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст.
35; 1999 р., N 2-3, ст. 21; 2000 р., N 39, ст. 333) такі зміни:
1) у підпункті 7.11.1:
в абзаці "д" слова "житлово-будівельними кооперативами"
виключити;
доповнити підпункт абзацом "є" такого змісту:
"є) житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків, створеними у порядку,
визначеному законом";
2) доповнити підпункт 7.11.7 абзацом такого змісту:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених в абзаці "є" підпункту 7.11.1, отримані у
вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким
неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної
діяльності, та у вигляді пасивних доходів".
3. До проведення реформи системи оплати праці запровадити
державну дотацію на комунальні послуги, обслуговування та
капітальний ремонт будинків об'єднань відповідно до порядку,
передбаченого законодавством для державного житлового фонду.
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2866-III
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1521
Київ
Про реалізацію Закону України
"Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку"
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок державної реєстрації об'єднань співвласників
багатоквартирного будинку;
Порядок передачі житлового комплексу або його частини з
балансу на баланс;
Порядок проведення розрахунків з членами об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку, які мають перед ним
заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного
та загального майна об'єднання;
Порядок створення спеціальних фондів об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521
ПОРЯДОК
державної реєстрації об'єднань співвласників
багатоквартирного будинку
Загальна частина
1. Державна реєстрація об'єднань співвласників
багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) проводиться
виконавчим органом міської, районної у місті ради, районною,
районною у мм. Києві і Севастополі державною адміністрацією (далі
- органи державної реєстрації) за місцем знаходження
багатоквартирного будинку.
Органи державної реєстрації ведуть реєстри об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку в установленому ними
порядку.
Реєстрація об'єднань, найменування яких тотожні найменуванням
інших об'єднань, внесених до відповідного реєстру об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку (далі - реєстр), не
допускається.
Орган державної реєстрації дає змогу провести перевірку
заявленого найменування об'єднання на тотожність найменуванням
об'єднань, внесених до реєстру.
2. Об'єднання розташовується за місцем знаходження
багатоквартирного будинку.
Реєстрація об'єднань
3. Для державної реєстрації об'єднання уповноважена
установчими зборами особа (далі - заявник) подає безпосередньо або
надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної
реєстрації:
1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну
реєстрацію об'єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до
цього Порядку;
2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення
про створення об'єднання та затвердження його статуту;
3) два примірники оригіналу і п'ять копій статуту об'єднання,
оформлені згідно з вимогами законодавства; ( Підпункт 3 пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )
4) список членів об'єднання, складений згідно з додатком 2 до
цього Порядку.
( Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )
( Підпункт 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у
поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових)
приміщень та заявник.
4. Документи, що подаються до органів державної реєстрації,
складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11
Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ), прошиваються
та пронумеровуються.
5. Державна реєстрація об'єднань проводиться безоплатно.
6. Реєстраційна картка об'єднання заповнюється заявником та
зберігається в органі державної реєстрації.
Орган державної реєстрації перевіряє наведені у реєстраційній
картці відомості, комплектність поданих документів та
відповідність їх законодавству.
У разі позитивного результату перевірки орган державної
реєстрації формує реєстраційну справу об'єднання і зазначає дату
надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ, який
ведеться за формою, встановленою цим органом.
У разі коли в результаті перевірки виявлено, що заявником
подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам
законодавства, орган державної реєстрації повідомляє про це
заявника і повертає йому документи. Після врахування зауважень
заявник може подати документи повторно.
Орган державної реєстрації не має права вимагати від
заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе
відповідальність за зберігання реєстраційної справи.
Орган державної реєстрації у місячний термін після
надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної
картки до реєстру та видає свідоцтво про державну реєстрацію
об'єднання із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ
за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку, а у разі відмови
у реєстрації - дає вмотивовану письмову відповідь.
Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена заявником
або іншими заінтересованими особами в установленому порядку.
7. Заявнику видається оригінал і п'ять копій свідоцтва про
державну реєстрацію об'єднання, а також оригінал і п'ять копій
його статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації.
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1242
( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )
Копії статуту і свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання,
засвідчені органом державної реєстрації, не потребують додаткового
засвідчення чи затвердження.
Бланк свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання є
документом суворої звітності.
8. Орган державної реєстрації подає протягом п'яти робочих
днів після державної реєстрації об'єднання копії реєстраційної
картки з відміткою про реєстрацію до органів державної статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
9. Свідоцтво про державну реєстрацію об'єднання та копія
документа, що підтверджує взяття його на облік у відповідному
органі державної податкової служби, є підставою для відкриття в
установленому порядку рахунків у банківських установах.
10. Дозвіл на виготовлення печаток і штампів одержується
об'єднанням у встановленому порядку.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами
державної реєстрації в органах державної статистики і
проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації
об'єднання.
11. Об'єднання вважається юридичною особою з моменту видачі
свідоцтва про державну реєстрацію.
Перереєстрація об'єднання
та внесення змін до його статуту
12. Об'єднання у разі зміни назви зобов'язане протягом місяця
після прийняття рішення про це подати документи для
перереєстрації.
Перереєстрація об'єднання проводиться в порядку,
встановленому для його державної реєстрації (за винятком
підпунктів 4-6 пункту 3 цього Порядку).
13. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів
після перереєстрації об'єднання подає копії реєстраційної картки з
внесеними змінами до органів державної статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду та фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
У разі перереєстрації об'єднання оригінали раніше виданого
свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання та його статуту
повертаються до органу державної реєстрації.
14. Зміни до статуту об'єднання підлягають державній
реєстрації протягом п'яти робочих днів після надходження
відповідної інформації до органу державної реєстрації.
Зміни до статуту оформляються у вигляді окремих додатків або
шляхом викладення його у новій редакції з додержанням вимог,
визначених цим Порядком. На титульному аркуші оригіналу статуту
робиться відмітка про внесення змін, а на титульних аркушах
додатків до статуту - про те, що зазначені документи є невід'ємною
частиною оригіналу. У разі викладення статуту у новій реакції на
титульному аркуші робиться відповідна відмітка.
15. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів
після державної реєстрації змін до статуту подає копії
реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію внесених
змін до органів державної статистики та у разі потреби - до
органів державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
об'єднання
16. У разі втрати (знищення) свідоцтва про державну
реєстрацію об'єднанню видається його дублікат.
17. Для одержання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
об'єднання до органу державної реєстрації подаються:
заява про видачу дубліката;
підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової
інформації оголошення про визнання втраченого свідоцтва недійсним.
Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів після
надходження заяви видає дублікат свідоцтва про державну реєстрацію
об'єднання.
18. У разі втрати (знищення) оригіналу статуту об'єднання
заявник може звернутися до органу державної реєстрації з проханням
про видачу копії статуту, що зберігається у цьому органі.
Скасування реєстрації об'єднання
19. Реєстрація об'єднання скасовується органом державної
реєстрації у разі його ліквідації на підставах, передбачених
статтею 28 Закону України "Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку" ( 2866-14 ).
20. Реєстрація об'єднання скасовується шляхом виключення його
з реєстру, який ведеться органом державної реєстрації, після
проведення заходів щодо його ліквідації і подання до органу
державної реєстрації таких документів:
заяви правління об'єднання чи рішення суду у випадках,
передбачених законодавством;
акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом;
довідок банківських установ про закриття рахунків;
довідки відповідного органу державної податкової служби про
зняття з обліку;
підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової
інформації оголошення про ліквідацію об'єднання;
довідки місцевої державної архівної установи за місцем
знаходження об'єднання про прийняття документів на архівне
зберігання;
довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і
штампів;
оригіналів статуту об'єднання і свідоцтва про державну
реєстрацію.
21. Реєстраційна справа об'єднання, реєстрацію якого
скасовано, передається органом державної реєстрації до місцевої
державної архівної установи.
22. Органи державної реєстрації протягом десяти робочих днів
після скасування державної реєстрації об'єднання надсилають
відповідним органам державної статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування повідомлення за зразком згідно
з додатком 4 до цього Порядку.
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Реєстрація - перереєстрація - внесення змін до статуту
(необхідне підкреслити)
__________________________________________________________________
(найменування об'єднання)
__________________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
(повна адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Поштовий індекс __________ телефон _______________ факс __________
Електронна адреса ________________________________________________
Власник (балансоутримувач) будинку _______________________________
Дата проведення установчих (загальних) зборів ____________________
Картку заповнив _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
(назва і номер документа, що посвідчує особу)
___________________________________________ _____________________
(адреса) (номер телефону)
___ ___________________ 200_ р. ________________________________
(підпис)
Відомості перевірено ________ ___________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової
особи органу державної реєстрації)
Дата складення і номер у реєстрі об'єднань співвласників
багатоквартирного будинку ________________________________________
Ідентифікаційний код об'єднання згідно з ЄДРПОУ __________________
МП
Зразок
Додаток 2
до Порядку державної реєстрації
об'єднань співвласників
багатоквартирного будинку
СПИСОК
членів об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку
____________________________________________
(адреса)
____________________________________________

------------------------------------------------------------------

/Files/images/Безымянный1.png

-----------------------------------------------------------------

Голова установчих зборів _____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

"___" _____________ 200_ р.

Зразок Додаток З

до Порядку державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку

Державний Герб України
СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку
__________________________________________________________________
(найменування об'єднання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
(адреса)
Поштовий індекс __________ телефон _____________ факс ____________
Електронна адреса ________________________________________________
Ідентифікаційний код об'єднання згідно з ЄДРПОУ___________________
Видано ___________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації)
__________________________________________________________________
"___" ___________ 200_ р., про що зроблено запис у реєстрі
об'єднань співвласників багатоквартирного будинку за номером
_________________________________________________________________.
______________________ ______________ ______________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи органу
державної реєстрації)
МП
Зразок
Додаток 4
до Порядку державної реєстрації
об'єднань співвласників
багатоквартирного будинку
ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрації об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку
__________________________________________________________________
(найменування об'єднання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
(адреса)
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний код об'єднання згідно з ЄДРПОУ __________________
Найменування органу, який скасував державну реєстрацію об'єднання
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата скасування "___" _____________ 200_ р.
Номер протоколу (рішення) ________________________________________
______________________ ______________ ______________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи органу
державної реєстрації)
МП
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521
ПОРЯДОК
передачі житлового комплексу або
його частини з балансу на баланс
1. Цей Порядок регулює процедуру передачі житлового комплексу
на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі
- об'єднання), а також житлового комплексу або його частини на
баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість
провадження такої діяльності, з балансу колишнього
балансоутримувача.
2. Загальні збори об'єднання вирішують питання про:
прийняття житлового комплексу на баланс об'єднання;
залишення житлового комплексу або його частини на балансі
попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним
відповідного договору);
передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої
юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження
такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою
відповідного договору.
3. Для приймання - передачі житлового комплексу або його
частини з балансу на баланс утворюється відповідна комісія.
У разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу на
баланс об'єднання утворюється комісія у складі представників
попереднього балансоутримувача та об'єднання, а у разі прийняття
рішення про передачу житлового комплексу або його частини на
баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість
провадження такої діяльності, - у складі представників
попереднього балансоутримувача, юридичної особи, на баланс якої
передається майно, та об'єднання.
Комісію очолює представник приймаючої сторони.
4. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу або
його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт
приймання-передачі згідно з додатком до цього Порядку.
5. Передача житлового комплексу або його частини з балансу
на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним
паспортом будинку та відповідною технічною документацією
(інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх
мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного
звернення від об'єднання.
У разі втрати план земельної ділянки, технічний паспорт
будинку або технічна документація виготовляються чи відновлюються
за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких
передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця
після надходження відповідного звернення від об'єднання.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від
22.09.2004 )
6. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі,
надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами
комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи
скріплюються печаткою).
7. Датою передачі житлового комплексу або його частини з
балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.
Зразок
Додаток
до Порядку передачі житлового
комплексу або його частини з
балансу на баланс
АКТ
приймання-передачі житлового комплексу
або його частини з балансу на баланс
Комісія у складі ____________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
"___" ______________ 200_ р. провела обстеження активів житлового
комплексу (його частини)
за адресою ______________________________________________________,
що передається з балансу _________________________________________
(назва підприємства, установи,
організації, що передає житловий
комплекс)
на баланс _______________________________________________________,
(назва підприємства, установи, організації, що приймає
житловий комплекс)
і встановила:
активи житлового будинку мають такі показники:
1. Загальні відомості
Рік введення в експлуатацію ______________________________________
Матеріали стін ___________________________________________________
Матеріали покрівлі___________________ площа ___________ кв. метрів
Група капітальності ______________________________________________
Кількість поверхів _______________________________________________
Об'єм будівлі ________________________________________ куб. метрів
Кількість сходових кліток ________________________________________
2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини),
кв. метрів
Площа забудови ___________________________________________________
Загальна площа будинку (частини будинку)__________________________
Житлова площа квартир ____________________________________________
Загальна площа квартир ___________________________________________
Загальна площа допоміжних приміщень ______________________________
у тому числі, кв. метрів:
сходові клітки ___________________________________________________
вестибюлі ________________________________________________________
позаквартирні коридори ___________________________________________
колясочні ________________________________________________________
комори ___________________________________________________________
сміттєкамери _____________________________________________________
горища ___________________________________________________________
підвали __________________________________________________________
шахти і машинні відділення ліфтів ________________________________
інші технічні приміщення _________________________________________
Кількість квартир у будинку (частині будинку) ____________________
у тому числі, кв. метрів:
однокімнатних ___________ загальною площею _______________________
двокімнатних ____________ загальною площею _______________________
трикімнатних ____________ загальною площею _______________________
чотирикімнатних _________ загальною площею _______________________
п'ятикімнатних і більше __________ загальною площею ______________
Кількість мешканців ______________________________________________
3. Облаштування житлового комплексу (його частини)
Водопроводом _____________________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
Каналізацією _____________________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
Центральним опаленням ____________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
у тому числі:
від власної котельні _____________________________________ квартир
з довжиною мереж ______________________________________метрів
від групової котельні ____________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
від ТЕЦ __________________________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо ____________ квартир
Гарячим водопостачанням __________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
у тому числі:
від колонок ______________________________________________ квартир
від місцевої котельні ____________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
від ТЕЦ _______________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
Електроосвітленням _______________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
Газопостачанням __________________________________________ квартир
з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів
Стаціонарними електроплитами _____________________________ квартир
Газовими плитами _________________________________________ квартир
Ліфтами ___________________ одиниць, у тому числі підключеними
до об'єднаних диспетчерських систем ______________________ одиниць
Сміттєпроводами ________________________ одиниць
з довжиною стволів ___________________________________ пог. м
Замково-переговорними пристроями _______________________ під'їздів
Найбільше теплове навантаження:
на опалення __________________________________ Г/кал
на гаряче водопостачання ______________________ Г/кал
на вентиляцію__________________________________ Г/кал
4. Вартість активів ______________________________________________
Первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини)
_________________________________________________________ гривень.
Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому
здійснюється передача житлового комплексу або його частини) станом
на ___ ____________ 200_ року _______ гривень.
5. Благоустрій прибудинкової території
Кількість дерев та чагарників ____________________________ одиниць
Площа газонів та квітників ____________________________ кв. метрів
Площа асфальтових покрить _____________________________ кв. метрів
Площа прибудинкової території _________________________ кв. метрів
Інші відомості про домоволодіння _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Наслідки огляду та випробувань елементів житлового комплексу
(його частини) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Разом із житловим комплексом (його частиною) передається така
технічна документація:
технічний паспорт на будинок
плани поверхів
схеми інженерного обладнання,
у тому числі:
- холодного та гарячого водопостачання
- каналізації
- теплопостачання
- електропостачання
- газопостачання
домові книги
інше _____________________________________________________________
(перелік документів)
__________________________________________________________________
Голова комісії
______________________ ______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії:
______________________ ______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
______________________ ______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ________________ 200_ р.
Від підприємства, установи, організації, з балансу якої
передається житловий комлпекс або його частина
Керівник _________________ ____________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
МП
Від підприємства, установи, організації, на баланс якої
передається житловий комплекс або його частина
Керівник _________________ ____________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
МП
Від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Представник (представники)
правління ____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
МП
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521
ПОРЯДОК
проведення розрахунків з членами об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку, які
мають перед ним заборгованість, за виконані
ними роботи з утримання неподільного та
загального майна об'єднання
1. Цей Порядок застосовується у разі, коли статутом або
рішенням загальних зборів об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) не визначено іншого
порядку розрахунків з членами об'єднання, які мають перед ним
заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного
та загального майна об'єднання (далі - роботи).
2. Рішення про виконання членом об'єднання робіт приймається
правлінням об'єднання за заявою його члена або власною ініціативою
правління у разі згоди члена об'єднання.
3. Вартість і терміни виконання робіт, а також порядок
придбання необхідних обладнання та матеріалів зазначаються в
договорі між правлінням об'єднання і його членом, який
виконуватиме роботи.
4. Після виконання робіт складається відповідний акт, який
підписується представником правління та членом об'єднання, що
виконав роботи.
5. Вартість виконаних робіт зараховується правлінням
об'єднання у рахунок боргу члена об'єднання. Якщо вартість
виконаних робіт перевищує суму заборгованості, то правління за
домовленістю з членом об'єднання зараховує різницю у рахунок
майбутніх платежів або видає кошти готівкою.
У разі зарахування вартості робіт у рахунок заборгованості
або майбутніх платежів правління видає члену об'єднання
відповідний документ за визначеною правлінням формою.
6. Доходи, отримані членом об'єднання в результаті виконання
робіт, передбачених цим Порядком, оподатковуються відповідно до
законодавства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521
ПОРЯДОК
створення спеціальних фондів об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку
1. Рішення про створення спеціальних фондів об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання)
приймається загальними зборами об'єднання з визначенням очікуваних
джерел фінансування цих фондів.
2. Спеціальні фонди об'єднання створюються для виконання
заходів, пов'язаних із значним витрачанням коштів, зокрема для:
обладнання будинку засобами обліку та регулювання теплової
енергії, холодної та гарячої води, впровадження енергозберігаючих
заходів;
обладнання під'їздів місцями для охорони;
проведення робіт з удосконалення експлуатації
внутрішньобудинкових інженерних систем;
капітального ремонту будинку; ( Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )
інших заходів, визначених загальними зборами.
3. Джерелами формування спеціальних фондів об'єднання можуть
бути:
щомісячні внески членів об'єднання;
одноразові цільові внески членів об'єднання;
цільове фінансування за рахунок місцевих бюджетів на
обладнання під'їздів місцями для охорони;
цільові внески юридичних осіб, які надають житлово-комунальні
послуги, для здійснення заходів з удосконалення експлуатації
внутрішньобудинкових інженерних систем;
добровільні внески юридичних та фізичних осіб;
кошти, одержані об'єднанням у результаті здачі в оренду
допоміжних приміщень;
інші не заборонені законодавством джерела фінансування.
4. Кошти спеціальних фондів об'єднання зберігаються на
рахунках об'єднання у банківських установах.
ТИПОВИЙ СТАТУТ
1. Загальні положення, назва та місцезнаходження об'єднання
1.1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
(далі - об'єднання, ОСББ) "________" створено власниками квартир та/або приміщень багатоквартирного будинку N __(далі - житловий комплекс)
на вулиці ___ в місті Луцьку відповідно до Закону України
"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Місцезнаходження об'єднання:
Назва об'єднання: Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку ".
1.2. Діяльність об'єднання регулюється Законом України "Про
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Цивільним,
Житловим, Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими
актами та цим Статутом.
1.3. Власники квартир, житлових і нежитлових приміщень
зобов'язані виконувати вимоги чинного законодавства України та
Статуту об'єднання, який розробляється на підставі цього Типового
статуту і затверджується рішенням установчих зборів членів
об'єднання.
1.4. Об'єднання є юридичною особою з моменту видачі свідоцтва
про державну реєстрацію, має самостійний баланс, рахунки в
банківських установах, печатку з власним найменуванням та інші
необхідні реквізити.
1.5. Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для
забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладання
договорів з фізичними чи юридичними особами.
1.6. Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті
одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання.
1.7. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і
майном об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові
права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді.
Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язання його членів,
як і члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями
об'єднання.
1.8. Майно об'єднання утворюється з:
- майна, переданого йому членами об'єднання у власність;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених
законом.
2. Мета створення, завдання та
предмет діяльності об'єднання
2.1. Метою створення об'єднання є забезпечення захисту прав
його членів, відповідно до пункту 11.1 цього Типового статуту, та
дотримання ними обов'язків щодо належного утримання та
використання неподільного і загального майна житлового комплексу,
забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх
платежів, передбачених законодавством та статутними документами.
2.2. Завданням та предметом діяльності об'єднання є:
- належне утримання будинку та прибудинкової території;
- забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку на
володіння та користування спільним майном членів об'єднання;
- забезпечення сприяння членам об'єднання в отриманні
житлово-комунальних та інших послуг належної якості за
обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань,
пов'язаних з діяльністю об'єднання;
- здійснення господарської діяльності для забезпечення
власних потреб.
2.3. Об'єднання має право, відповідно до законодавства та
Статуту, шляхом скликання загальних зборів:
- створювати органи управління та визначати умови їх
діяльності та оплати;
- приймати рішення щодо надходження та витрати коштів
об'єднання;
- визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту
неподільного і загального майна відповідно до Статуту;
- встановлювати розміри платежів і внесків членів
об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
- виключати зі свого складу членів об'єднання, які не
виконують своїх обов'язків;
- брати на баланс майно об'єднання;
- для виконання статутних завдань здійснювати необхідну
господарську діяльність у порядку, визначеному законом.
2.4. Доручати правлінню в межах повноважень, визначених
статутом:
- визначати підрядника, укладати договори про управління та
експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною
або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
- здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та
платежів;
- ініціювати скликання загальних зборів;
- захищати права, представляти законні інтереси власників в
органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності;
- за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень,
які не є членами об'єднання, використовувати приміщення в
житловому комплексі для потреб органів управління об'єднання.
2.5. Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх
обов'язків об'єднання має право:
- робити членам об'єднання попередження про порушення ними
статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
- вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та
загальному майну об'єднання з вини власника або інших осіб, які
користуються його власністю;
- вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх
установлених Законом та Статутом об'єднання платежів, зборів і
внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного
і ремонтного фондів;
- звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на
майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати
завдані збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі
встановлені законодавством та Статутом об'єднання платежі і
внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
- виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою
відповідальністю.
2.6. Об'єднання зобов'язане:
- забезпечувати належний санітарний, протипожежний і
технічний стан неподільного та загального майна, що належить
членам об'єднання;
- звітувати загальним зборам про виконання кошторису
об'єднання за рік;
- забезпечувати виконання вимог Статуту об'єднання;
- виконувати свої договірні зобов'язання;
- забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об'єднання,
асоціації при встановленні умов і порядку володіння, користування
і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами
об'єднання, асоціації витрат на експлуатацію та ремонт
неподільного та загального майна;
- у випадках, передбачених законодавством, Статутом
об'єднання, - представляти інтереси членів об'єднання, відповідно
до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.
3. Майно об'єднання
3.1. Майно об'єднання складається з неподільного та
загального майна:
- неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу,
яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних
елементів будинку, технічного обладнання, що забезпечують належне
функціонування житлового будинку. Неподільне майно перебуває у
спільній сумісній власності співвласників багатоквартирного
будинку. Неподільне майно не підлягає відчуженню;
- загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового
комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на
умовах, визначених цим статутом (кладові, гаражі, в тому числі
підземні, майстерні тощо).
3.2. Перелік майна, що перебуває у спільній сумісній
власності (неподільне майно), права та обов'язки членів об'єднання
щодо цього майна
3.2.1. До неподільного майна належить:
- частина допоміжних приміщень, конструктивних елементів,
технічного обладнання будинку, які не можуть бути поділені між
власниками приміщень будинку та без яких не може бути належного
утримання будинку і прибудинкової території;
- конструктивні елементи будинку - частини споруди, які
забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови
функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття,
сходові марші, конструкції даху, покрівля, в'їздна група тощо);
- технічне обладнання будинку - інженерні комунікації та
технічні пристрої, які забезпечують санітарно-гігієнічні умови та
безпечну експлуатацію квартир (загальні будинкові мережі тепло-,
водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли,
обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали
для димовидалення, ліфти, центральні розподільчі щити
електропостачання, а також елементи благоустрою прибудинкової
території).
3.2.2. Члени об'єднання приймають рішення щодо управління
неподільним майном будинку. Частка в загальному обсязі
обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна
будинку встановлюється пропорційно до загальної площі житлових та
нежитлових приміщень, що перебувають у власності фізичних або
юридичних осіб.
3.2.3. Співвласник, який завдав збитків майну, що перебуває у
спільній власності, зобов'язаний відшкодувати їх у повному обсязі.
3.3. Перелік майна, яке перебуває у спільній частковій
власності (загальне майно), права та обов'язки членів об'єднання
щодо цього майна
3.3.1. Загальне майно - частина допоміжних приміщень
житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх
призначенням на умовах, визначених у цьому статуті (кладові,
гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).
3.3.2. Неподільне майно - неподільна частина житлового
комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень,
конструктивних елементів та технічного обладнання будинку, що
забезпечують належне функціонування житлового будинку.
3.3.3. Члени об'єднання приймають рішення щодо управління
загальним майном та зобов'язані брати участь в його утриманні.
3.3.4. Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на
утримання і ремонт загального майна встановлюється пропорційно до
загальної площі житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у
власності фізичних або юридичних осіб.
4. Статутні органи об'єднання, їх повноваження
та порядок формування
4.1. Органами управління об'єднання є загальні збори його
членів, правління та ревізійна комісія об'єднання.
4.2. Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.
4.3. Загальні збори скликаються і проводяться згідно з
вимогами цього статуту та чинного законодавства.
4.4. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше
половини членів об'єднання.
4.5. До виключної компетенції загальних зборів членів
об'єднання належить:
1) затвердження Статуту об'єднання, внесення змін до нього;
2) обрання членів правління об'єднання;
3) питання про використання об'єктів, що перебувають у
спільній власності членів об'єднання;
4) затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного
звіту;
5) визначення розмірів внесків та платежів членів об'єднання;
6) прийняття рішень про реконструкцію та ремонт будинку або
про зведення господарських споруд;
7) визначення розміру матеріального або іншого заохочення
членів об'єднання і правління;
8) встановлення обмежень на користування об'єктами, які
перебувають у спільній власності членів об'єднання;
9) прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які
перебувають у спільній власності членів об'єднання, фізичним і
юридичним особам;
10) прийняття рішень про взаємодію з громадськими
організаціями.
4.6. До компетенції правління об'єднання належить:
1) підготовка кошторису, балансу та річного звіту об'єднання;
2) здійснення контролю за своєчасною сплатою членами
об'єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення
заборгованості згідно з чинним законодавством;
3) розпорядження коштами об'єднання відповідно до
затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;
4) укладання договорів із суб'єктами підприємництва, які
виконують роботи, в тому числі будівельні, надають
житлово-комунальні та інші послуги, та здійснення контролю за їх
виконанням;
5) ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності
про діяльність об'єднання;
6) скликання та організація проведення загальних зборів
членів об'єднання, або зборів представників, у тому числі які
можуть бути обрані від об'єднання за рішенням загальних зборів.
4.7. Правління об'єднання зі свого складу обирає голову
правління і його заступника. Голова правління забезпечує виконання
рішень загальних зборів членів об'єднання та рішень правління, діє
без доручення від імені об'єднання, укладає в межах своєї
компетенції угоди, розпоряджається коштами об'єднання відповідно
до затвердженого кошторису.
4.8. У відсутності голови правління його обов'язки виконує
заступник.
4.9. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз у
три місяці і скликається головою. Рішення правління об'єднання
приймається 2/3 голосів від загальної чисельності членів
правління.
4.10. Правління об'єднання на договірній основі може найняти
на роботу управителя - юридичну особу, яка частково здійснюватиме
функції з управління неподільним та загальним майном житлового
комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує
його належну експлуатацію.
4.11. Для здійснення контролю за фінансово-господарською
діяльністю правління об'єднання, на загальних зборах обирається з
числа його членів ревізійна комісія (ревізор) або приймається
рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної
комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.
Рішення загальних зборів членів об'єднання про затвердження
річного звіту, кошторису видатків і надходжень розмірів внесків та
платежів членів об'єднання приймаються з урахуванням висновків
ревізійної комісії (ревізора) або аудитора.
4.12. Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана ініціювати
позачергове скликання загальних зборів у разі виникнення загрози
інтересам об'єднання або виявлення зловживань, учинених посадовими
особами.
4.13. Керівництво поточною діяльністю об'єднання здійснює
його правління. Правління має право приймати рішення з усіх питань
діяльності об'єднання за винятком тих, які належать до виключної
компетенції загальних зборів. Правління є виконавчим органом
об'єднання і підзвітне загальним зборам.
4.14. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх
кількісний склад та терміни обрання встановлюються загальними
зборами.
5. Порядок скликання та проведення загальних зборів.
Періодичність проведення зборів.
Порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них.
Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована
більшість голосів
5.1. Чергові загальні збори членів об'єднання скликаються
правлінням не рідше ніж 1 раз на рік, як правило по закінченні
календарного року для розгляду наслідків діяльності об'єднання.
Позачергові загальні збори членів об'єднання можуть бути скликані
за вимогою членів об'єднання, які мають більше 20 відсотків
голосів від їх загальної кількості або за вимогою ревізійної
комісії (ревізора) об'єднання.
5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів членів
об'єднання надсилається в письмовій формі і вручається кожному
члену об'єднання під розписку або шляхом поштового відправлення
(рекомендованим листом) на вказану адресу. Повідомлення
надсилаються не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення
загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів
зазначається порядок денний, дата та місце їх проведення.
5.3. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше
50 (п'ятидесяти) відсотків членів об'єднання. Рішення загальних
зборів приймаються 2/3 голосів від загальної кількості голосів
членів об'єднання, які присутні на загальних зборах.
5.4. У разі відсутності кворуму для проведення загальних
зборів Правління визначає нову дату і час їх проведення, про що
члени об'єднання повідомляються додатково. Нові збори
призначаються не раніше 14 днів і не пізніше 30 днів з моменту
зборів, що не відбулися, і є чинними, якщо на них присутні не
менше 30 відсотків членів об'єднання. На таких зборах рішення
приймаються 3/4 голосів присутніх членів об'єднання.
5.5. Питання, з яких рішення приймаються загальними зборами
кваліфікованою більшістю голосів (3/4 голосів присутніх на зборах
членів об'єднання):
- рішення про форму управління житловим комплексом;
- затвердження кошторису об'єднання, балансу та річного
звіту;
- визначення розміру внесків та платежів членів об'єднання;
- проведення капітального ремонту будинку, реконструкції або
його відновлення після руйнування, зведення господарських споруд;
- внесення змін і доповнень до Статуту об'єднання;
- реорганізація об'єднання;
- визначення обмежень на використання об'єктів, які
перебувають у спільній власності членів об'єднання, та передачу їх
у користування фізичним і юридичним особам;
- ліквідація об'єднання у випадку фізичного знищення або
руйнування будинку, яке унеможливлює його відновлення.
5.6. Рішення членів об'єднання може бути прийнято шляхом їх
письмового опитування. Порядок проведення письмового опитування
затверджується загальними зборами.
5.7. Рішення, прийняті на загальних зборах, підписуються
головою правління та секретарем загальних зборів і підлягають
постійному зберіганню.
5.8. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов'язковими
для всіх членів об'єднання.
5.9. Рішення загальних зборів оприлюднюється. За рішенням
зборів воно може бути надане членам об'єднання під розписку або
направлене поштою (рекомендованим листом).
5.10. Рішення загальних зборів про проведення реконструкції
будинку, в тому числі надбудови чи добудови, вважається прийнятим
за умови наявності згоди всіх власників приміщень. Якщо власник
житлового приміщення відмовляється відселитися чи власник
нежитлового приміщення відмовляється тимчасово залишити його для
проведення реконструкції будинку, спір може бути вирішено в
судовому порядку. Рішення про проведення ремонту будинку
приймається, виходячи з технічного стану елементів будинку.
6. Джерела фінансування об'єднання, порядок використання
майна та коштів об'єднання
6.1. Кошти об'єднання містяться на рахунках у банківських
установах і використовуються виключно за їх призначенням.
6.2. Використання та розпорядження коштами здійснюється
відповідно до статуту та затвердженого кошторису.
6.3. Кошти об'єднання не підлягають розподілу між членами
об'єднання, за винятком випадків, передбачених законом.
6.4. Кошти об'єднання складаються з:
- залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
- статутних внесків і обов'язкових платежів членів
об'єднання;
- коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду
допоміжних приміщень;
- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та
компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання
щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному
обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та
загального майна у разі укладення відповідного договору між
власником приміщення та об'єднанням;
- доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань
об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств,
засновниками яких є об'єднання;
- добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків
фізичних і юридичних осіб.
7. Порядок прийняття кошторису, створення та
використання фондів об'єднання, включаючи резервні,
а також порядок оплати спільних витрат
7.1. Правління об'єднання складає щорічний кошторис
надходжень і витрат на наступний фінансовий рік і визначає розміри
платежів кожного члена об'єднання. Кошторис об'єднання складається
до 25 грудня поточного року з подальшим затвердженням на чергових
загальних зборах членів об'єднання.
7.2. Перший фінансовий рік об'єднання починається з дати його
державної реєстрації і закінчується 31 грудня. Наступні фінансові
роки відповідають календарним.
7.3. Кошторис повинен передбачати такі статті витрат:
а) поточні витрати;
б) витрати на оплату комунальних та інших послуг;
в) витрати та накопичення на ремонт будинку;
г) інші витрати.
7.4. Для накопичення коштів на ремонт неподільного та
загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в
результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов'язковому
порядку створюються ремонтний та резервний фонди об'єднання. Кошти
цих фондів акумулюються на рахунку об'єднання у банківських
установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.
7.5. Перелік та розміри обов'язкових платежів на
обслуговування і ремонт неподільного та загального майна, а також
порядок їх сплати встановлюються відповідно до Статуту об'єднання.
7.6. За рішенням загальних зборів об'єднання можуть
створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на
цілі, що передбачені статутом. Кошти цих фондів акумулюються на
банківських рахунках об'єднання.
8. Порядок та умови укладення договорів між об'єднанням
та кожним власником квартири, приміщення
8.1. У разі прийняття на власний баланс об'єднання всього
житлового комплексу та вибору форми управління неподільним та
загальним майном через статутні органи об'єднання між об'єднанням
та кожним власником житлового чи нежитлового приміщення,
укладається договір на основі Типового договору, затвердженого
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства. Договір повинен містити
істотні умови, визначені законодавством.
8.2. У разі відмови власника приміщення укладати договір або
сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного
майна та відповідної частки загального майна об'єднання має право
звернутися до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому
порядку.
Право на звернення до суду виникає в об'єднання через
шістдесят днів з дня припинення платежів або відмови в укладенні
договору.
9. Перелік питань, які можуть
вирішуватись зборами представників
9.1. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані
представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні
повноваження щодо оперативного розв'язання нагальних питань шляхом
скликання зборів представників.
9.2. Збори представників представляють інтереси членів
об'єднання в межах компетенції, визначеної цим Статутом,
контролюють і регулюють діяльність правління.
9.3. Порядок обрання представників та їх повноваження
затверджуються загальними зборами.
9.4. Представники об'єднання не можуть бути членами
виконавчого органу та ревізійної комісії.
9.5. Перелік питань, які можуть вирішуватися зборами
представників:
1) прийняття рішень щодо виконання та дотримання об'єднанням
рішень загальних зборів членів об'єднання, дотримання вимог
статуту та чинного законодавства;
2) прийняття рішень щодо усунення недоліків у роботі
правління об'єднання;
3) тимчасове обрання нових членів правління об'єднання чи
ревізійної комісії (ревізора), які вибули з членів об'єднання у
зв'язку з продажем власності в будинку чи не можуть виконувати
свої обов'язки з інших підстав;
4) вирішення всіх питань щодо діяльності об'єднання, з
приводу яких звернулося до зборів представників правління
об'єднання, власники квартир та інших приміщень будинку, крім
питань, віднесених цим Статутом до виключної компетенції загальних
зборів членів об'єднання та до компетенції правління і ревізійної
комісії.
10. Порядок прийняття у члени об'єднання
та виключення з нього
10.1. Членом об'єднання може бути фізична чи юридична особа,
яка є власником квартири (квартир) або нежитлового приміщення
(приміщень) у житловому комплексі. Наймачі та орендарі приміщень
не можуть бути членами об'єднання.
10.2. Членство в об'єднанні є добровільним і може набуватися
одночасно зі створенням об'єднання при проведенні установчих
зборів, а також індивідуально на основі письмової заяви власника
житлового чи нежитлового приміщення, за згодою об'єднання, у
будь-який момент після його створення.
10.3. Членство в об'єднанні розпочинається на підставі
подання письмової заяви власника житлового чи нежитлового
приміщення. Порядок прийняття до об'єднання визначається
загальними зборами.
10.4. Членство в об'єднанні припиняється після подання про це
письмової заяви власником житлового чи нежитлового приміщення або
з інших підстав відповідно до Статуту об'єднання.
10.5. Власники житлових чи нежитлових приміщень, розташованих
у межах одного житлового комплексу, які не є членами об'єднання,
та орендарі можуть укладати з об'єднанням договір про участь у
витратах на утримання будинку та прибудинкової території та
надання послуг.
10.6. Членство в об'єднанні припиняється з часу втрати членом
об'єднання права власності на квартиру, житлове чи нежитлове
приміщення у зв'язку з відчуженням квартири, житлового або
нежитлового приміщення або з інших підстав, передбачених чинним
законодавством, реорганізації або ліквідації об'єднання,
виключення з членів за рішенням об'єднання.
10.7. Якщо частина квартир чи нежитлових приміщень будинку
перебувають у державній чи комунальній власності або перебувають у
власності юридичних осіб, то ці власники визначають уповноважену
особу, яка буде представляти їх інтереси в діяльності об'єднання.
Письмова копія такого рішення з визначеним терміном повноважень
цієї особи зберігається у справах об'єднання.
11. Права і обов'язки членів об'єднання
11.1. Член об'єднання має право:
- брати участь в управлінні об'єднанням у порядку,
визначеному Законом "Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку" і Статутом об'єднання;
- обирати та бути обраним до складу статутних органів
об'єднання;
- знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них
виписки;
- одержувати в установленому порядку інформацію про
діяльність об'єднання;
- вимагати від статутних органів захисту своїх прав та
дотримання членами об'єднання правил добросусідства;
- вийти в установленому статутом порядку з об'єднання;
- вимагати від Правління об'єднання ознайомлення з усіма
фінансовими звітами.
11.2. Порядок здійснення прав власників визначається
законодавством. Здійснення прав власника не може порушувати права
інших власників. Спори щодо здійснення прав власників вирішуються
за згодою сторін або в судовому порядку.
11.3. Член об'єднання зобов'язаний:
- виконувати вимоги Статуту об'єднання;
- виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їх
повноважень;
- використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися
правил користування ними;
- забезпечувати збереження приміщень, брати участь у
проведенні їх ремонту;
- забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного
законодавства при ремонті чи реконструкції приміщень або їх
частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших
власників;
- додержуватися Правил користування приміщеннями житлових
будинків і прибудинковими територіями, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.92 N 572 "Про механізм
впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового
фонду";
- своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;
- відшкодовувати за власний рахунок і в повному обсязі
збитки, завдані майну інших власників особисто або іншою особою,
що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з
відома власника;
- виконувати згідно з укладеним з об'єднанням договором
власні договірні зобов'язання перед об'єднанням;
- запобігати псуванню неподільного та загального майна,
інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід
з ладу технічного обладнання;
- додержуватись чистоти в місцях загального користування та
тиші в нічний час (з 23 до 7 години).
12. Відповідальність за порушення Статуту та рішень
статутних органів
12.1. Члени об'єднання за порушення Статуту та законних
рішень статутних органів несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
12.2. Рішенням загальних зборів членів об'єднання може
ініціюватися звернення до суду щодо встановлення матеріального
відшкодування збитків, завданих об'єднанню його членами,
спричинених порушеннями Статуту та рішень статутних органів.
12.3. У разі систематичного невиконання положень Статуту та
рішень статутних органів член об'єднання може бути виключений з
об'єднання за рішенням загальних зборів.
13. Порядок внесення змін до Статуту
13.1. Зміни до Статуту об'єднання вносяться за рішенням
загальних зборів та приймаються 2/3 голосів членів об'єднання за
умови, що на них присутні більше 50% власників, які беруть участь
у зборах.
13.2. Зміни до Статуту об'єднання реєструються у
встановленому законодавством порядку та набирають чинності з
моменту реєстрації уповноваженими органами державної реєстрації.
14. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації
(злиття, поділу) об'єднання і
вирішення майнових питань, пов'язаних з цим
14.1. Об'єднання ліквідується у разі:
- фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке
унеможливлює його відновлення або ремонт;
- відчуження житлового комплексу за рішенням суду;
- придбання однією особою всіх приміщень у житловому
комплексі.
14.2. Ліквідація об'єднання здійснюється призначеною
загальними зборами членів об'єднання ліквідаційною комісією, а у
випадках припинення діяльності об'єднання за рішенням
господарського суду - ліквідатором, що призначається цим судом.
З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї
переходять повноваження з управління справами об'єднання.
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) публікує інформацію про
ліквідацію об'єднання з зазначенням строку подачі заяв кредиторами
своїх претензій, оцінює наявне майно об'єднання, виявляє його
дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає
ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам членів
об'єднання або суду, що призначив ліквідатора.
14.3. Після завершення ліквідації об'єднання, майно та кошти
розподіляються між його членами після закінчення ліквідаційної
процедури, порядок проведення якої встановлюється законодавством
України. Майно, передане об'єднанню у користування, повертається
власникам у натуральній формі без винагороди.
У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості
об'єднання його грошові кошти та майно не підлягають розподілу між
членами об'єднання до розв'язання цього спору або оскарження
кредиторами відповідних гарантій.
14.4. Ліквідація об'єднання вважається завершеною, а
об'єднання таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення
запису про це до державного реєстру.
14.5. Реорганізація об'єднання проводиться лише за рішенням
загальних зборів. При реорганізації (злитті, поділі) об'єднання
вся сукупність прав та обов'язків об'єднання переходить до його
правонаступників.
15. Прикінцеві положення.
Члени об'єднання повинні докладати всіх зусиль для того, щоб
розв'язувати між собою спори шляхом переговорів та консультацій.
Якщо члени об'єднання не прийшли до згоди, то спори між ними
розв'язуються згідно з нормами чинного законодавства у судовому
порядку.
Головуючий на установчих
зборах об'єднання (П.І.Б.) ___________________ /Підпис/
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
27.08.2003 N 141
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2003 р.
за N 1155/8476
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
відносин власників житлових і нежитлових
приміщень та управителя
_______________________ "___ " __________ 200_ р.
(місто, населений пункт)
1. Найменування сторін
_________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи, яка здійснює управління
неподільним та загальним майном житлового комплексу)
що діє на підставі _______________________________________________
(далі - управитель), і фізична та/чи юридична особа ______________
__________________________________________________________________
(далі - власник) _________________________________________________
(далі - сторони) на підставі _____________________________________
__________________________________________________________________
(назва документа про право власності)
уклали цей Договір про таке:
2. Предмет Договору
Управитель безпосередньо або з дозволу власників шляхом
залучення на конкурсних засадах фізичних та/чи юридичних осіб для
надання послуг власникам приміщень з управління неподільним та
загальним майном житлового комплексу забезпечує належну його
експлуатацію, якісне та своєчасне надання житлово-комунальних
послуг, забезпечує відповідні умови користування неподільним та
загальним майном власника(ків)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові власника)
Власник приміщення бере участь у витратах на виконання зазначених
робіт.
Характеристика приміщення:_______________________________________
------------------------------------------------------------------
(одноквартирний будинок, квартира, частина будинку чи квартири,
нежитлове приміщення)
за адресою:_______________________________________________________
У квартирі ( нежитловому приміщенні ) власника мешкає _________
осіб, право власності на квартиру (нежитлове приміщення)
зареєстроване за гр. _____________________________________________
як приватна власність на підставі ________________________________
(правовстановлювальні документи)
Житлове приміщення _______________________________________________
__________________________________________________________________
(ізольована квартира, кімната(и) у квартирі)
загальною площею _______ кв.м, що складається з: __________ кімнат
житловою площею _____________________ кв.м, у тому числі:
кімната _______________ кв. м, кімната___________________ кв.м,
кімната _______________ кв. м, кімната___________________ кв.м;
__________________ кухні площею ________ кв.м, обладнаної _______
(загальної, окремої)
__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, зазначивши його стан - технічно
__________________________________________________________________
несправне, потребує ремонту, заміни)
______________________ ванної кімнати площею _______________ кв.м,
обладнаної ______________________________________________________;
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно
несправне, потребує ремонту, заміни)
санітарного вузла площею __________ кв.м, обладнаного ____________
_________________________________________________________________;
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно
несправне, потребує ремонту, заміни)
коридору площею _________ кв.м, антресолей площею ________ кв.м;
вбудованої шафи площею _______ кв.м; балкону площею _____ кв. м.
Житлове приміщення обладнане (вартість кожної послуги за
нормою чи показаннями лічильника) ________________________________
(водопроводом, гарячим
__________________________________________________________________
водопостачанням, опаленням, каналізацією, сміттєпроводом,
__________________________________________________________________
газопостачанням, електроенергією)
У житловому приміщенні є: ________________________________________
(телефон, радіотрансляційна мережа,
__________________________________________________________________
телевізійна мережа тощо)
Вартість щомісячного платежу за житлово-комунальні послуги
становить:
____ грн. ____ коп.
Нежитлове приміщення _____________________________________________
(характеристика нежитлового приміщення)
__________________________________________________________________
за адресою _______________________________________________________
загальною площею _________ кв.м, що складається з інших приміщень:
приміщення _______________ кв.м, приміщення ________________ кв.м,
приміщення _______________ кв.м, приміщення ________________ кв.м,
обладнаних _______________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його технічний
__________________________________________________________________
стан - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)
Нежитлове приміщення обладнане (вартість кожної послуги): ________
__________________________________________________________________
(водопроводом, гарячим водопостачанням, опаленням, каналізацією,
__________________________________________________________________
сміттєпроводом, газопостачанням, електроенергією)
Вартість щомісячного платежу за комунальні послуги становить:
____ гр. _____ коп.
3. Права сторін щодо здійснення управління
житловим комплексом
3.1. Управитель має право:
3.1.1. Вимагати від власників приміщень дотримання Правил
користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими
територіями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 08. 10. 92 N 572 "Про механізм впровадження Закону України
"Про приватизацію державного житлового фонду" (далі - Правила), та
своєчасного внесення ними плати за житлово-комунальні послуги.
3.1.2. Ініціювати в судовому порядку відшкодування завданих
власником, членами його сім'ї або іншими особами, які проживають
разом з ним, збитків, якщо вони систематично псують чи руйнують
приміщення, створюють неможливі умови для спільного проживання з
ними інших мешканців чи іншим чином порушують вимоги Правил
користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими
територіями
3.1.3. Входити, за згодою власника, до займаного ним
житлового чи нежитлового приміщення для огляду елементів житлового
будинку та його обладнання і перевірки показань приладів обліку
холодного і гарячого водопостачання, опалення та газу.
3.2. Власник приміщення має право:
3.2.1. Вимагати від управителя належного виконання покладених
на нього обов'язків щодо утримання неподільного та загального
майна житлового комплексу.
3.2.2. Стягнути з управителя вартість ремонту або зарахувати
її в рахунок наступних платежів у разі завдання шкоди майну
внаслідок неякісного виконання управителем своїх обов'язків, або
вартість робіт у разі відмови надати необхідні послуги, які були
зроблені силами власника згідно з актом, складеним комісією за
участю представників об'єднання, управителя та запрошених
фахівців, або за рішенням суду.
3.2.3. На здійснення перерахунку плати за вказані послуги при
порушенні якісних та кількісних показників житлово-комунальних
послуг.
4. Обов'язки сторін щодо надання послуг з експлуатації
житлового комплексу та щодо оплати цих послуг
4.1. Управитель зобов'язується:
4.1.1. Здійснювати належну експлуатацію житлового комплексу
та забезпечувати відповідні умови користування власним,
неподільним та загальним майном власників. Проводити контроль за
дотриманням власниками приміщень норм протипожежної безпеки та
правил користування газовими і електроприладами.
4.1.2. Надавати послуги з утримання будинку та прибудинкової
території згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22
червня 1998 року N 939 "Про вдосконалення системи державного
регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання
будинків і прибудинкових територій" , якою затверджений повний
склад витрат підприємств житлового господарства, пов'язаний з
утриманням будинків і прибудинкових територій (при потребі -
розшифрувати).
4.1.3. Вчасно проводити підготовку житлового будинку і його
технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.
4.1.4. Письмово доводити до відома власника приміщення
встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги та розміри
щомісячних платежів за них.
4.1.5. Своєчасно та якісно надавати послуги з водо-,
теплопостачання та водовідведення.
4.1.6. Інформувати власника приміщення про терміни
відключення подачі відповідних послуг у разі виконання планових
ремонтних робіт.
4.1.7. Вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному
та загальному майну житлового комплексу власником приміщення
(житлового чи нежитлового) чи іншою особою, що займає чи
використовує приміщення на законних підставах або з відома
власника.
4.2. Власник приміщення зобов'язується:
4.2.1. Використовувати житлові та нежитлові приміщення
виключно за призначенням.
4.2.2. Дотримуватися Правил, вчасно вживати заходів щодо
усунення виявлених несправностей.
4.2.3. Не допускати самовільного перепланування житлових та
нежитлових приміщень, руйнування конструкцій будинку, заміни та
перестановки технічного обладнання в них.
4.2.4. Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води,
тепла та газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих
приладів.
4.2.5. У встановлені терміни сплачувати належні платежі,
економно використовувати воду, газ, електричну та теплову енергію.
4.2.6. Дотримуватись правил пожежної безпеки.
4.2.7. Допускати у квартиру та в інші займані власником
приміщення управителя чи працівників підприємств з обслуговування
житлового будинку за наявності в них відповідних посвідчень для
огляду елементів житлового будинку та його обладнання, перевірки
показань засобів обліку в денний час, а в разі аварій і в нічний
час.
4.2.8. Відшкодовувати збитки, завдані з власної вини,
житловому чи нежитловому приміщенню або майну інших власників ним,
членами його сім'ї чи орендарями.
4.2.9. Повідомляти управителя про всіх, хто проживає у
квартирі, у тому числі тимчасово (більше місяця).
4.2.10. Повідомляти управителя про своє місцезнаходження або
- своєї довіреної особи (адреса, телефон), якщо сам не проживає у
квартирі, для можливості технічного огляду або проведення ремонту
в разі потреби ліквідації аварії на внутрішньобудинкових мережах.
5. Вичерпний перелік послуг.
Вартість кожної послуги та загальна
вартість щомісячного платежу
5.1. Вартість кожної послуги встановлюється відповідно до
чинного законодавства.
5.2. Розмір плати за надані послуги на момент укладення цього
Договору становить за встановленими тарифами та нормами
усього ______ гривень, у тому числі:
1) холодне водопостачання ______ гривень (за ___
куб.метр/місяць з однієї особи);
2) гаряче водопостачання ______ гривень (за ___
куб.метр/місяць з однієї особи);
3) водовідведення _______ гривень (за ___ куб.метр/місяць з
однієї особи);
4) центральне опалення ______ гривень (за ___
кв.метр/місяць);
5) плата за утримання будинку згідно з рішенням загальних
зборів членів об'єднання становить _____ гривень на місяць.
5.3. У разі наявності засобів обліку власник приміщення
сплачує за послуги водо-, теплопостачання та водовідведення за
такими тарифами:
1) холодне водопостачання ______ гривень за 1 куб.метр;
2) гаряче водопостачання _____ гривень за 1 куб.метр, у тому
числі:
- за витрачену воду_____ гривень за 1 куб.метр;
- за підігрівання води _____ гривень за 1 куб.метр;
3) водовідведення _____ гривень за 1 куб.метр;
4) центральне опалення _____ гривень за 1 Гкал.
6. Порядок контролю та звіту сторін.
Наслідки невиконання умов Договору
6.1. У разі порушення однією із сторін умов Договору інша
сторона викликає представника цієї сторони для складання та
підписання акта-претензії, в якому зазначаються порушені пункти
Договору.
Акт-претензія складається сторонами і скріплюється їхніми
підписами. У разі неприбуття представника однієї із сторін у
термін _______ або відмови його від підписання акт-претензія
вважається дійсним, якщо його підписали не менш як три власники
приміщень у даному будинку.
Акт-претензія надсилається стороною іншій стороні, яка у
п'ятиденний термін приймає рішення про задоволення або про відмову
в задоволенні претензій з обгрунтуванням її причин.
6.2. Управитель відшкодовує власнику приміщення матеріальні
збитки, завдані невиконанням обов'язків, передбачених у пункті 3.1
цього Договору, в порядку, визначеному законодавством.
6.3. Власник приміщення відшкодовує матеріальні збитки,
завдані невиконанням обов'язків, передбачених пунктом 3.2 цього
Договору, згідно із законодавством.
6.4. Управитель, власники приміщень та члени їх сімей за
порушення умов цього Договору несуть відповідальність в
установленому законодавством порядку.
7. Перелік форс-мажорних обставин
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове
або повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо це
невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникла
після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного
характеру, які сторони не могли передбачити або попередити.
7.2. При виникненні обставин, указаних у пункті 7.1, і
неможливості виконання умов договору, кожна сторона повинна в
семиденний термін з дня виникнення цих обставин, повідомити про
них у письмовій формі іншу сторону. Повідомлення повинно містити
дані про характер обставин, а також офіційні документи, що
підтверджують наявність цих обставин і, по можливості, дають
оцінку їх впливу на виконання стороною своїх обов'язків за цим
Договором.
7.3. Якщо сторона не направила чи несвоєчасно направила
повідомлення, передбачене у пункті 7.2, то вона зобов'язана
відшкодувати іншій стороні завдані нею збитки.
7.4. У випадках виникнення обставин, передбачених у пункті
7.1, термін виконання стороною обов'язків за цим Договором
переноситься відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини
і їх наслідки.
8. Строк дії Договору, умови продовження
та припинення дії Договору, дата укладення Договору
8.1. Укладення Договору між власником окремого приміщення у
житловому комплексі та управителем є обов'язковим і не залежить
від членства в об'єднанні, за винятком, коли власник і управитель
є однією й тією самою особою.
8.2. У разі відмови власника приміщення укладати Договір або
сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного
майна та відповідної частки загального майна управитель має право
звернутись до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому
порядку.
8.3. Право на звернення до суду виникає через шістдесят днів
з дня припинення платежів або відмови в укладенні Договору.
8.4. Цей Договір може бути розірвано за згодою сторін або в
судовому порядку.
8.5. Спори щодо змісту конкретного Договору та спори, що
виникають між сторонами під час його виконання, вирішуються за
згодою сторін або в установленому законодавством порядку.
8.6. Зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони
викладені в письмовій формі і підписані сторонами або
уповноваженими представниками сторін.
8.7. Договір діє протягом одного року.
8.8. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна
із сторін не висловила наміру внести до нього зміни або
доповнення, він продовжується на наступний рік.
8.9. Цей Договір оформлено в двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу, один з яких зберігається в управителя, а
другий - у власника приміщення.
Строк дії Договору з "__" ______________ 200__ р. по "__"
_______________ 200_ р.
Реквізити управителя Реквізити власника приміщення
(підпис) (підпис)
З Правилами користування приміщеннями житлових будинків і
прибудинковими територіями ознайомлений.
Власник приміщення Підпис
Кiлькiсть переглядiв: 1063

Коментарi