Створення ОСББ

Отже, ви вирішили стати справжнім господарем у власному будинку. У цій частині ви дізнаєтесь, які реальні та послідовні кроки варто зробити. Ви переконаєтеся, що створення ОСББ - це абсолютно реально!

ОСББ може бути утворене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також нежилих приміщень. Ініціативу при створені ОСББ мають проявити мешканці.

Крок перший - підготовка

Для початку необхідно утворити ініціативну групу зі створення ОСББ. Така ініціативна група повинна складатися не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Ініціативній групі варто здійснити низку заходів, а саме:

 • провести роз'яснювальну та ініціативну роботу з мешканцями - мета та завдання створення ОСББ, функції з управління, обґрунтування фінансових засад діяльності, описати технічний стан будинку та довести доцільність створення ОСББ, ознайомити з позитивним досвідом наявних ОСББ;
 • зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів, скласти на їх підставі списки співвласників багатоквартирного будинку (бажано запропонувати співвласникам надати копію правовстановлюючих документів);
 • підготувати проект статуту ОСББ;
 • підготувати проведення установчих зборів (проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах, листка голосування тощо);
 • підшукати кандидатів у правління ОСББ.

Крок другий – установчі збори

Скликає власник будинку або ініціативна група.

Повідомлення. Для цього потрібно оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів. Про проведення установчих зборів необхідно письмово повідомити усім власникам житлових та нежитлових приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення надається кожному власнику під розписку або рекомендованим листом.

У повідомленні вказується:

 • з чиєї ініціативи скликаються збори;
 • місце проведення;
 • час проведення;
 • проект порядку денного.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на зборах.

Це важливо!

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано необхідної кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", а саме:

 • Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням.
 • Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно. Питання - це текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти "за", "проти". Питання повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.
 • Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання "так", "ні", особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.
 • Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Кожен співвласник, який має право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише один раз з одного питання.
 • Забороняється в процесі проведення письмового опитування співвласників примушувати їх до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Збори приймають рішення про створення ОСББ і затверджують його статут.

Статут ОСББ

Складається відповідно до Типового статуту. У статуті має бути визначено:

 • назва і місцезнаходження об'єднання;
 • мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання;
 • статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування;
 • порядок скликання та проведення загальних зборів;
 • періодичність проведення зборів;
 • порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;
 • перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
 • джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання;
 • порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
 • перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
 • права і обов'язки співвласників;
 • відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
 • порядок внесення змін до статуту;

Увага: Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства.

Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов’язковим.

Крок третій - державна реєстрація ОСББ

Здійснюється у відділі державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції. (майдан Праці, 1, м.Кривий Ріг, 50057, ІІ поверх. Консультації здійснюються в кабінеті 1).

Реєстрація ОСББ, назва яких збігається з іншими ОСББ, не допускається, і орган держреєстрації перевіряє, чи немає вже зареєстрованих ОСББ з таким найменуванням. При наявності ОСББ з тотожнім найменуванням, Вам буде надане повідомлення про залишення документів без розгляду, що не перешкоджає Вам усунути недоліки та надати документи для держреєстрації повторно. Щоб така проблема не виникала, ОСББ можуть попередньо порадитися з реєстраційною службою.

 1. ОСББ розташовується за місцем знаходження будинку.
 2. Уповноважена установчими зборами особа (заявник) подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу держреєстрації такі документи:
 3. Протокол установчих зборів об’єднання (р ішення про створення ОСББ приймається шляхом поіменного голосування та оформлюється особистим підписом кожного, хто голосував).
 4. Статут ОСББ у двох примірниках. Статут прошивається, сторінки його нумеруються та підписується особою, яку на це уповноважили установчи збори.
 5. Список членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку .
 6. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма № 1, отримується безпосередньо в місті реєстрації).

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники приміщень та заявник.

Документи, що подаються до органів держреєстрації, складаються державною мовою, прошиваються та нумеруються.

Реєстраційна картка ОСББ заповнюється заявником та зберігається в органі держреєстрації.

Що має зробити орган реєстрації?

 1. Перевірити наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх діючому законодавству. Якщо заявник подав не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, повідомити про це заявника і повернути його документи з повідомлення про залишення документів без розгляду обо відмовою в державній реєстрації з вказанням причин. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.
 2. Після прийняття документів які відповідають чинному законодавству через 3 робочі дні орган державної реєстрації надає представнику ОСББ, який подав документи для державної реєстрації один примірник статуту з відміткою про державну реєстрацію юридичної особи та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, яка і підтверджує факт державної реєстрації.

Відмова у державній реєстрації або залишення документів без розгляду може бути оскаржена заявником або іншими зацікавленими особами в установленому порядку.

3. Подати у день держреєстрації реєстрації ОСББ відомості з реєстраційної картки про реєстрацію до органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Це важливо!

Орган держреєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених чинним законодавством, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

ОСББ вважається юридичною особою з моменту його державної реєстрації та виготовлення печатки.

Крок четвертий - відкриття рахунку в банку

Після реєстрації ОСББ відкриває рахунок у банку. Для цього надається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Внески мешканців (квартплата) надходять на цей рахунок та витрачаються виключно на будинок.

Крок п’ятий – укладання угод.

Ви маєте укласти всі необхідні угоди з утримання будинку та прибудинкової території та надання житлово-комунальних послуг.

Крок шостий – управління будинком

Управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління. За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.

Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання.

Функціонування ОСББ

Після реєстрації життя в ОСББ лише починається. Головне - це робота ОСББ після неї. Необхідно чітко уявляти можливості, які ви отримали, а також механізми втілення ваших мрій у життя.

Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх співвласників.

Співвласники в ОСББ мають такі права :

 • брати участь в управлінні об'єднанням;
 • обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання;
 • знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
 • одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання;
 • вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;
 • одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації

Зверніть увагу:

- що об’єднання на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

- здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших власників.

 • Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

Обов’язки співвласника в ОСББ:

 • виконувати вимоги статуту об'єднання;
 • виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
 • використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
 • забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;
 • забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;
 • додержуватися вимог правил утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;
 • відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну інших власників особисто або іншою особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома власника;
 • виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед об'єднанням;
 • попереджувати псування неподільного та загального майна, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
 • додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 22.00 до 8.00).

Статутом об’єднання можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.

Загальні права ОСББ

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту:

 • утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;
 • приймати рішення про надходження та витрати коштів об’єднання;
 • визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту об’єднання;
 • укладати договори;
 • виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку;
 • встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;
 • здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом;
 • визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;
 • здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів;
 • захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
 • використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління об’єднання;
 • встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку.
 • Загальні збори об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об’єднання, частину повноважень своїх органів управління.
 • Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації.
Права правління

Це важливо!

Правління діє за дорученням загальних зборів та в межах статутних повноважень.

Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків об'єднання має право :

 • робити співвласникам попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
 • вимагати відшкодування збитків, заподіяних спільному майну об'єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;
 • вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;
 • звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об’єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного та ремонтного фондів;
 • виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб.

ВАЖЛИВО! Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна об'єднання, на суму боргу.

Обов’язки ОСББ:

 • забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить членам об'єднання;
 • звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання за рік;
 • забезпечувати виконання вимог статуту об'єднання;
 • виконувати свої договірні зобов'язання;
 • забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна;
 • припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження неподільним та загальним майном членами об'єднання;
 • у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання, представляти інтереси співвласників відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.
Виконання зобов'язань об'єднанням належить до повноважень його правління відповідно до статуту об'єднання.

Законодавчі та нормативно-правові акти

За матеріалами http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1875-15/page

1. Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2014 р. № 1875-IV ;

2. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.1992р. №2482-ХІІ ;

3. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001р. №2866-ІІІ ;

4. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII ;

5. Цивільний кодекс України;

6. Постанова Кабінету Міністрів України " По­станова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» ;

7. Правила користування приміщеннями житлових будинків, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 №572 ;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води i водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодно та гарячої води i водовідведення» ;

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. №1521 «Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2004р. №1242);

10. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 серпня 2003 року № 141 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 вересня 2015 року № 238) «Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя» ;

11. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» ;

12. Наказ Держжитлокомунгоспу України від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг» ;

13. Наказ Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004р. №150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» .

За матеріалами http://krogerc.info/ua/articles/osbb/step_by_step.html

Також інформацію про ОСББ ви можете отримати, написавши листа за ел. адресою: chizhik.katerina@gmail,com

Кiлькiсть переглядiв: 446

Коментарi